RSS
A A A

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /php/link.php on line 298
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana Statutu

Statut ARTerii- Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

Uchwała Nr XLIX/393/09
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie: podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury i Biblioteki
w Ornontowicach i utworzenia ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, 11, 13, 18 i 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Ornontowice

Rada Gminy Ornontowice
uchwala, co następuje:

§ 1


1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. dokonuje się podziału samorządowej instytucji kultury – GminnegoDomu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach, zwanego dalej Domem Kultury.

2. W wyniku podziału Domu Kultury w oparciu o jego mienie i załogę tworzy się:

a) samorządową instytucję kultury – ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach,
zwane dalej Centrum,

b) samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach, zwaną
dalej Biblioteką.

3. Instytucje wymienione w ust. 2 uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność
z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu tych instytucji do rejestru, z rejestru zostanie wykreślony Dom Kultury.

§ 2


1. Siedzibą Centrum są Ornontowice, a terenem działania obszar Gminy Ornontowice.

2. Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania
działalności kulturalnej na terenie Gminy Ornontowice. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa statut.

§ 3


Utworzenie Biblioteki dokonane będzie odrębnym aktem przez Radę Gminy.

§ 4


1. Centrum powstaje w oparciu o mienie i załogę siedziby głównej Domu Kultury mieszczącej się w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26 i będzie bezpośrednim kontynuatorem działalności siedziby głównej Domu Kultury.
2. Centrum przejmuje składniki przejmowanego mienia nieruchomego i ruchomego dzielonego Domu Kultury, które określone będą w odrębnej umowie i protokole zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Ornontowice a Centrum.
3. Centrum przejmuje w całości wierzytelności i zobowiązania dzielonego Domu Kultury.
4. Centrum wstępuje w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy pracowników Domu Kultury, którzy wykonują zadania przejmowane przez Centrum.

§ 5


Biblioteka powstanie w oparciu o wykorzystywane w tym zakresie mienie Domu Kultury, a także o pracowników zatrudnionych dotąd w Domu Kultury w części bibliotecznej.

§ 6


Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budŜetu Gminy. Ponadto Centrum może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 7


Nadaje się Centrum Statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9


Traci moc Uchwała Nr XLV/344/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie: podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury i Biblioteki
w Ornontowicach i utworzenia ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/393/09
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 21.12.2009r.


STATUT
ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, zwane dalej Centrum, działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.),
3) postanowień niniejszego statutu,
4) Uchwały Nr XLIX/393/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury i Biblioteki
w Ornontowicach i utworzeniu ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.

§ 2


1. Centrum jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym
i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Ornontowice.
2. Siedzibą Centrum są Ornontowice, a terenem działania obszar Gminy Ornontowice.
3. Centrum może prowadzić również działalność na pozostałym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Centrum używa pieczęci podłużnej zawierającej jego nazwę w pełnym brzmieniu, w tym numery REGON i NIP.
5. Centrum posługuje się również skróconą nazwą w brzmieniu: ARTeria.
6. Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.

§ 3


1. Centrum może organizować na terenie Gminy Ornontowice świetlice i ogniska artystyczne.
2. W ramach swojej działalności Centrum wydaje gazetę gminną.

Rozdział II
Podstawy programowe

§ 4


1. Zadaniem i celem Centrum jest w szczególności:
1) koordynowanie działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych
i rekreacyjnych na terenie Gminy Ornontowice,
2) ochrona dziedzictwa Gminy Ornontowice jego kultywowanie, pomnażanie, promocja wewnętrzna i zewnętrzna, tak, aby dziedzictwo to mogło stanowić „markę” gminy w regionie,
3) tworzenie warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Ornontowic własnej tożsamości,
4) wyszukiwanie i promowanie takich walorów gminy, których wykorzystanie może stać się elementem stymulującym rozwój miejscowości oraz szansą na poprawę warunków życia mieszkańców Ornontowic,
5) propagowanie walorów kulturowych, turystycznych, społecznych oraz gospodarczych gminy
Ornontowice wśród mieszkańców jak również poza terenem gminy,
6) kształtowanie kompetencji kulturowej (edukacja przez i dla kultury),
7) inspirowanie i rozpowszechnianie aktywnych form udziału w kulturze.

2. Wypełniając zadania Centrum:
1) inicjuje i realizuje współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami,
2) współpracuje ze szkołami (w szczególności psychologami i pedagogami szkolnymi), świetlicą środowiskową oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia zajęć z młodzieżą szkolną,
3) inicjuje i realizuje współpracę międzynarodową.

Rozdział III
Zakres działalności

§ 5


Centrum realizuje swoje cele i zadania m.in. poprzez:
1) dokumentowanie i opracowywanie rozmaitych elementów dziedzictwa kulturowego regionu,
2) diagnozowanie i analizę istniejących zjawisk kulturowych,
3) tworzenie programów w zakresie edukacji regionalnej, animowania kultury lokalnej,
4) tworzenie programów promujących regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe,
5) tworzenie projektów zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę,
6) opracowanie i realizowanie projektów dotyczących promocji kultury Śląska oraz wspólnych inicjatyw z innymi gminami w kraju i zagranicą,
7) inspirowanie powstawania lokalnych przedsięwzięć kultury,
8) animowanie amatorskiego ruchu artystycznego (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),
9) popularyzacja sztuki profesjonalnej,
10) organizowanie i prowadzenie grup artystycznych,
11) prowadzenie działalności reklamowo-wydawniczej,
12) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć mieszkańców gminy.
13) organizowanie baz danych z zakresu kultury oraz innych dziedzin pozwalających
na poznawanie i promowanie tożsamości Ornontowic,
14) wydawanie i kolportaż gazety gminnej na warunkach przewidzianych w prawie prasowym,
o nazwie „Głos Ornontowic”,
15) koordynowanie kontaktu z mediami,
16) redagowanie stron internetowych o tematyce związanej z Gminą Ornontowice
w szczególności serwisu www.ornontowice.pl
17) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego
i wypoczynku dzieci i młodzieży,
18) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej
i promocyjnej wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 6


Centrum może, obok swej działalności podstawowej, prowadzić także działalność inną w formie m.in.:
1) organizowania odpłatnych spektakli, projekcji filmowych, koncertów, wystaw, konferencji, kursów artystycznych i metodycznych, imprez estradowych, ognisk muzycznych, kół i klubów zainteresowań itp.,
2) wynajmu pomieszczeń,
3) prowadzenia małej gastronomii i drobnego handlu,
4) odpłatnego doradztwa w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
5) prowadzenia warsztatów, szkoleń, pracowni specjalistycznych, konferencji, seminariów itd.
6) sprzedaży markowych produktów kultury regionalnej, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
7) świadczenia usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych, video, elektroakustycznych,
plastycznych i innych,
8) prowadzenia wypożyczalni sprzętu i rekwizytów,
9) sprzedaży wydawnictw i pamiątek regionalnych,
10) sprzedaży biletów na imprezy własne i zlecone,
11) promocji i reklamy firm na imprezach organizowanych przez Centrum,
12) prowadzenia usług w zakresie krajowej międzynarodowej wymiany kulturalnej,
13) innych usług związanych z działalnością statutową.

Rozdział IV
Formy realizacyjne

§ 7


Zakres działalności Centrum obejmuje m.in. następujące formy:
1) tworzenie projektów umożliwiających rozwój działalności ruchowi amatorskiemu, prezentacje i konfrontowanie dokonań oraz umiejętności,
2) realizacje misji eksperckich,
3) udostępnianie materiałów źródłowych,
4) przygotowanie specjalistycznych opracowań,
5) prowadzenie impresariatu artystycznego,
6) organizowanie konferencji oraz spotkań seminaryjno-warsztatowych,
7) prowadzenie kursów i szkoleń,
8) prowadzenie dokumentacji fotograficznej i video,
9) działania marketingowo-promocyjne,
10) publikacje prasowe, książkowe, multimedialne i internetowe.

§ 8


1. Centrum – realizując program – współdziała z państwowymi i samorządowymi jednostkami oraz organizacjami pozarządowymi, funduszami europejskimi, a także osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.
2. Centrum współpracuje również z innymi organizacjami i podmiotami sektora kultury, edukacji, turystyki i gospodarki.

Rozdział V
Organizacja i zarządzanie Centrum

§ 9


1. Centrum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Ornontowice.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Ornontowice.
3. Dyrektor kieruje i zarządza Centrum oraz reprezentuje tę instytucję na zewnątrz.


§ 10


Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum.

§ 11


Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Gminy.

§ 12


Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) zatwierdzanie rocznego planu działalności,
2) wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach administracyjnych, pracowniczych
i finansowych,
3) prowadzenie spraw pracowniczych,
4) prowadzenie archiwum zakładowego,
5) gospodarowanie majątkiem,
6) sprawowanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej,
7) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności,
8) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację
zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
9) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
10) prowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum.

§ 13


Nadzór na działalnością Centrum sprawuje w imieniu organizatora Wójt Gminy Ornontowice.

§ 14


1. W Centrum działa Rada Programowa ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, zwana dalej Radą.
2. Rada jest organem doradczym Centrum.
3. Rada składa się z 5 członków, powoływanych przez Radę Gminy na 5-letnią kadencję
spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Centrum, w szczególności
twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności
kulturalnej.
4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje
jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Rada opiniuje roczne programy działalności Centrum i plany jego działalności oraz wyraża
opinię o ważniejszych zamierzeniach Centrum.
6. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz organów Gminy w zakresie funkcjonowania Centrum oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o których mowa w § 12 pkt 7
oraz projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian.
8. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

Rozdział VI
Zasady gospodarki finansowej

§ 15


1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz z ustawą rachunkowości.
2. Działalność Centrum jest finansowana z:
1) dotacji z budżetu gminy,
2) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej,
3) darowizn, zapisów i spadków,
4) innych źródeł dozwolonych prawem.

§ 16


1. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Centrum ustala Rada Gminy Ornontowice w uchwale budżetowej.


§ 17


Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji, o której mowa w § 16 pkt 2.

§ 18


Sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza Rada Gminy.

§ 19


Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego Zastępca.

§ 20


Centrum użytkuje powierzony mu majątek zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 21


1. Wszelkie zmiany w Statucie Centrum mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
nadania.
2. Kontrolę realizacji przez Centrum zadań statutowych sprawuje organizator.

Pobierz Statut w formacie pdfOpublikował: Waldemar Pietrzak
Publikacja dnia: 27.03.2010
Podpisał: Waldemar Pietrzak
Dokument z dnia: 11.03.2010
Dokument oglądany razy: 4 441